Martec

Vedenie jednoduchého účtovníctva

· vedenie peňažného denníka

· evidencia záväzkov a pohľadávok

· spracovanie, evidencia a daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

· prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do jednotlivých inštitúcií

· spracovanie miezd

· vypracovanie a podanie daňového priznania

Personalistika

· komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy

· poradenstvo v pracovnoprávnej  a mzdovej oblasti

Vedenie podvojného účtovníctva

· vedenie hlavnej knihy

· účtovný denník

· kniha odoslaných a prijatých faktúr

· saldokonto

· súvaha, výkaz ziskov a strát

· Vypracovanie a podanie daňového prizania